Phòng Tài chính – Kế toán

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

1.Vị trí: Phòng Tài chính kế toán (TCKT) là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác :

– Kế hoạch hoạt động của phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Hoạt động tài chính kế toán tại bệnh viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, dựa vào kế hoạch của phòng đã lập để thực hiện, sắp xếp nhân lực tại phòng theo từng vị trí việc làm của từng nhân viên.
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch của phòng, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 3. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của nghành Y tế theo đúng quy định hiện hành tại bệnh viện.
 4. Đảm bảo việc báo cáo, thống kê, trích chuyển hồ sơ bệnh án theo quy định.
 5. Theo dõi, giám sát việc thanh toán lương, công tác phí, kinh phí đào tạo sau đại học…các phụ cấp khác theo đúng quy định của Nhà nước.
 6. Định kỳ báo cáo công tác thu chi tài chính, tổng hợp chi phí điều trị báo cáo cho lãnh dạo bệnh viện.
 7. Thực hiện công khai thu chi tài chính tại đơn vị theo quy định của Nhà nước.
 8. Thực hiện kế hoạch của phòng, công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản, phát hiện các vấn đề vướng mắc, tồn tại báo cáo lãnh đạo và đề xuất các phương pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của phòng đề ra.
 9. Thực hiện kiểm tra kế toán, xét duyệt quyết toán BHYT, xét duyệt người nghèo, đối chiếu số liệu với kho bạc. Tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm theo quy định hiện hành.
 10. Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi tài chính tại bệnh viện trong 1 năm cho Ban giám đốc.

2.2. Nhiệm vụ

 1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt.
 2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện,
 4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
 5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyêt toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Các bộ phận

 1. Thu chi ngân sách.
 2. Theo dõi viện phí.
 3. Theo dõi tài sản.
 4. Theo dõi Dược
 5. Theo dõi nguồn thu bảo hiểm
 6. Thủ quỹ.

3.2. Lãnh đạo phòng: 01

 1. Trưởng phòng: không
 2. Phó trưởng phòng: 01

3.3 Nhân viên : 06

 1. Cử nhân kế toán : 04
 2. Cao đẳng kế toán : 01
 3. Nhân viên thừa hành : 01
Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top