Khoa Nội – Nhi

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1.Cơ cấu, tổ chức:

Khoa Nội – Nhi là khoa chuyên môn thuộc hệ điều trị của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng được thành lập theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.

Khoa Nội – Nhi là khoa chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức của bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; chịu sự chỉ đạo tuyến của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.

– Tổ chức của khoa gồm: 01 viên chức trình độ sau đại học, 6 viên chức trình độ đại học, 02 viên chức trình độ cao đẳng, có 02 đảng viên.

– Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Thị Hồng Nhung  –  Phụ trách khoa.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh do Khoa khám bệnh đến đẻ chữa bệnh nội trú về chuyên khoa Nội và chuyên khoa Nhi. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại theo quy định, chăm sóc toàn diện trong phạm vi được phê duyệt. Thực hiện hội chẩn khoa, chuyển tuyến đúng các quy định của Quy chế bệnh viện và các quy định hiện hành.

Thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật liên quan trong khám chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham gia quản lý kinh tế trong đơn vị.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

Thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản trang thiết bị được cấp.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc phân công.

Tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn theo quy chế bệnh viện;

Tham gia tổ chức khám bệnh và chứng nhận sức khoẻ theo quy định.

Tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu.

Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động khám chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị trong bệnh viện như: kế hoạch định kỳ, đột xuất; tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác chăm sóc phục vụ sức khỏe người bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; thu thập, phân tích, tông họp, lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan theo quy định của ngành, chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo chuyên môn;

Tổng hợp, lập báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm về hoạt động khoa theo quy định.

Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy trình, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ; phối họp các khoa, phòng thực hiện chỉ đạo tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ và kiêm tra, đánh giá thực hiện các chương trình theo quy định.

Phối hợp các khoa, phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bênh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Tổ chức bộ máy

– Phụ trách khoa:                                                             01

– Điều dưỡng trưởng khoa:                                             01

– Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ:                               07

3.2. Biên chế

– Số lượng người làm việc được giao năm 2024:           10

– Số lượng người làm việc hiện có:                                 10

– Số lượng người làm việc còn thiếu:                              02

3.3. Cơ cấu nhân lực hiện có

– Thạc sĩ Bác sĩ  YHCT                                                    01

– Bác sĩ  YHCT                                                                 02

– Điều dưỡng hạng III                                                       04

– Điều dưỡng hạng IV:                                                      02

4. Các bộ phận

4.1. Bộ phận điều trị:

Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế bệnh viện đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế: chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện, quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc.

Đối với những người bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải được làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện.

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đầy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của Trưởng khoa.

Hàng ngày buổi sáng phải khám từng người bệnh cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Đối với người bệnh nặng phải được theo dõi sát, xử lý kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau:

Người bệnh nặng, nguy kịch.

Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên giảm chậm hoạc không có kết quả.

Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật do Trưởng khoa phân công. Trước khi thực hiện phải thăm khám lại, ra y lệnh chuẩn bị chu đáo để đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho người bệnh. Hàng ngày phải kiểm tra:

+ Các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh.

+ Các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay.

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

Hàng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh.

Tham gia thường trực theo lịch phân công của Trưởng khoa.

Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công của giám đốc và trưởng khoa.

Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện.

Hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của Trưởng khoa.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học theo sự phân công của Trưởng khoa và Giám đốc bệnh viện.

Thường xuyên động viên người bệnh tin tưởng, an tâm điều trị, bản thân phải thực hiện tốt quy định về Y đức.

4.2. Bộ phận điều dưỡng, chăm sóc

Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế bệnh viện, đặc biệt chú ý thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện, quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật.

Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh đã được chỉ định.

Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện:

Điều dưỡng thực hiện được các kỹ thuật cơ bản như; lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, thuốc uống, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt sone, kỹ thuật cấp cứu theo quy định, bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.

Ngoài việc thực hiện những công việc thường quy; Điều dưỡng cần phải thực hiện các kỹ thuật chăm sóc phức tạp khi cần thiết, tham gia đào tạo, quản lý và sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong khoa.

Đối với những người bệnh nặng, nguy kịch phải chăm sóc theo y lệnh và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều trị xử lý kịp thời. Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lý vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Hàng ngày cuối giờ làm việc phải bàn giao người bệnh cho điều dưỡng trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.

Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh và hướng dẫn thực hành về công tác chăm sóc người bệnh cho học viên khi được điều dưỡng Trưởng khoa phân công.

Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng Trưởng khoa. Động viên người bệnh an tâm điều trị. Bản thân phải thực hiện tốt quy định về Y đức.

4.3. Bộ phận Hộ lý

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa, hộ lý phải thực hiện nhiệm vụ:

Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Phục vụ người bệnh:

+ Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định.

Đổ bô, chất thải của người bệnh.

+ Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh, đảm bảo luôn khô sạch. Phụ điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh toàn diện:

+ Hỗ trợ người bệnh thực hiện vệ sinh thân thể.

+ Vận chuyển người bệnh

+ Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh và mang sửa chữa thiết bị hỏng. Thu gom quản lý chất thải trong khoa:

+ Đặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa (có lót túi nylon ở trong)

+ Tập trung, phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa.

+ Buộc túi nylon khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.

+ Thu gom và bỏ rác vào thùng không để rác rơi vãi ra ngoài.

+ Cọ rửa thùng rác hàng ngày. Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa.

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top