Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

I.QUY ĐỊNH CHUNG

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến (KHTH – CĐT) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

– Kế hoạch hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và hợp tác Quốc tế

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

1.2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.

1.3. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

1.4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

1.5. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

1.6. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

1.7. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

1.8. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

1.9. Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới trong công tác chỉ đạo tuyến.

1.10. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

1.11. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

1.12. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

1.13. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

1.14. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, công tác chỉ đạo tuyến báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

1.15. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức

2.1. Các bộ phận:

  1. Khám bệnh, chữa bệnh.
  2. Chỉ đạo hoạt động công tác chỉ đạo tuyến theo chuyên khoa ở tuyến dưới
  3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
  4. Chỉ đạo tuyến.
  5. Hợp tác quốc tế.
  6. Báo cáo, thống kê, lưu trữ.

2.2. Lãnh đạo:

  1. 01 Phó Trưởng phòng – Phụ trách.
  2. 01 Phó trưởng phòng (thiếu)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo Phòng KHTH – CĐT có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Quy định này theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Mỗi bộ phận, cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của phòng mình và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo Phòng để được xử lý.

TM. PHÒNG KHTH-CĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – Nguyễn Thu

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top