Khoa Dược

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1.Vị trí:

Phòng Trưởng khoa, phòng hành chính khoa, phòng thiết bị y tế, phòng giao ban, kho chính:  thuốc tân dược, vị thuốc y học cổ truyền, thành phẩm đông dược, vật tư y tế: tầng 2  khu nhà A, Quày cấp phát thuốc nội, ngoại trú tầng 1 khu nhà A, hệ thống sắc thuốc tầng 1 khu nhà C.

Điện thoại: 0256.3548003- 0988365060

Email: manhvh@syt.binhdinh.gov.vn

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số: 12 CBVC gồm: 02 Dược sỹ CKI, 02 Dược sĩ đại học, 07 Dược sĩ cao đẳng, 01 Cn TBYT.

Lãnh đạo khoa: Dược sĩ CKI: VÕ HÙNG MẠNH, Trưởng khoa

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng của khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế

Khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược- Vật tư y tế có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cung cấp, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế trong toàn đơn vị.

3.2. Nhiệm vụ của khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược,theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường  Cao đẳng y tế về dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

Tham gia chỉ đạo tuyến.

Tham gia hội chẩn khi đượcyêu cầu.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế, thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

4. Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong khoa

4.1. DSCKI Võ Hùng Mạnh: Trưởng khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.

– Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư 22/2011/TT-BYT.

– Tổ chức các buổi giao ban hàng ngày tại khoa và tham gia giao ban bệnh viện.

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

– Là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh

viện; kiểm tra, giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.

– Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoát chất, pha chế dung dịch sát khuẩn…

– Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính- Kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.

– Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn) đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

– Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.

– Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn hoặc phân công dược sĩ trong khoa tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

–  Tham gia đấu thầu thuốc, hoá chất, thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của Bệnh viện

– Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn Dược cho đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về nhiệm vụ được phân công.

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn Dược tại khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế và các khoa lâm sàng.

– Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong Bệnh viện.

– Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại các kho thuốc và hoá chất.

– Theo dõi, kiểm tra việc đấu thầu, mua sắm, giao nhận, sử dụng, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế theo đúng quy định hiện hành.

4.2. DSCKI Nguyễn Nữ Ngọc Lâm: Làm công tác dược lâm sàng, giữ và cấp phát thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tham gia các gói thầu thuốc, thiết vị y tế trong toàn bệnh viện.

– Chịu trách nhiệm về thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốc của thuốc và công tác cảnh giác dược.

– Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ y tế và người bệnh.

– Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Đảm nhiệm công tác dược lâm sàng

Đảm nhiệm việc báo cáo ADR

Tham gia đấu thầu thuốc, hoá chất, sinh phẩm, thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của Bệnh viện

– Bảo quản, cấp phát thuốc gây nghiện, hướng tâm thần: Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảo an toàn của kho.

– Có trách nhiệm tổ chức đánh dấu và thu hồi vỏ lọ thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần theo quy định. Tham gia đánh dấu vỏ lọ thuốc quý hiếm, dễ thất thoát theo quy định tại kho thuốc Nội trú.

– Cập nhật sổ xuất nhập thuốc gây nghiện và hướng tâm thần theo quy định.

– Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.

– Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều; được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc thay thế thuốc.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công, tham gia cấp phát thuốc nội, ngoại trú.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

4.3. DSĐH Đoàn Thị Diệu: làm công tác nghiệp vụ dược, tham gia các gói thầu thuốc, thiết vị y tế trong toàn bệnh viện.

– Thực hiện công tác kiểm tra quy định chuyên môn dược tại khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế, các khoa lâm sàng.

– Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện.

– Tham gia đảm nhiệm việc cung ứng thuốc.

– Tham gia đấu thầu thuốc, hoá chất, sinh phẩm, thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của Bệnh viện

– Định kỳ kiểm tra việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế.

– Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng (khi được phân công).

– Đảm nhiệm việc kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng thuốc (nếu bệnh viện không tổ chức bộ phận kiểm nghiệm thì sau khi pha chế phải gửi mẫu cho các cơ quan có chức năng kiểm nghiệm thực hiện).

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

– Đảm nhiệm việc cung ứng thuốc, hóa chất và sinh phẩm. Phối hợp với phòng TCKT trong công tác thanh toán.

4.4. DSĐH Ngô Thị Mỹ: Làm công tác hợp đồng, thanh toán trong toàn bệnh viện, thủ kho hóa chất.

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn Dược tại khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, các khoa lâm sàng.

– Dự trù vật tư hàng tháng, báo sửa chữa, theo dõi tài sản,  thiết bị y tế, máy móc tại khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế.

– Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện.

– Tham gia đấu thầu thuốc, hoá chất, sinh phẩm, thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của Bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại các kho thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao.

– Tham gia kiểm tra, kiểm kê việc sử dụng và bảo quản thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng hàng quý.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

– Thủ kho hóa chất

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

– Phụ trách các thương thảo hợp đồng, hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thanh toán các hóa đơn chứng từ về thuốc, hóa chất, thiết bị y tế.

4.5. DSCĐ Phan Thị Chí Định: Thủ kho chính

– Báo cáo tình hình công tác kho và cấp phát trong các buổi giao ban hàng ngày.

– Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảo an toàn của kho.

– Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định  và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

4.6. SCĐ Trần Thị Nguyễn Oanh: Tổ trưởng quày thuốc nội, ngoại trú:

– Tham gia báo cáo tình hình công tác kho và cấp phát trong các buổi giao ban hàng ngày.

– Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảon toàn của kho.

– Tham gia làm việc tại kho thực hiện tốt nội quy của kho thuốc.

– Tham gia việc bốc thuốc thang tránh nhầm lẫn hoặc thừa thiếu.

– Tham gia đánh dấu vỏ lọ thuốc quý hiếm, dễ thất thoát theo quy định.

– Tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế  về nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

4.7. DSCĐ Bùi Thu Thảo: Tổ viên quày thuốc nội, ngoại trú:

– Báo cáo tình hình công tác kho và cấp phát trong các buổi giao ban hàng ngày.

– Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm bảon toàn của kho.

– Hướng dẫn, phân công các thành viên làm việc tại kho thực hiện tốt nội quy của kho thuốc.

– Thực hiện việc bốc thuốc thang tránh nhầm lẫn hoặc thừa thiếu.

– Có trách nhiệm tổ chức đánh dấu vỏ lọ thuốc quý hiếm, dễ thất thoát theo quy định.

– Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho và cấp phát.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế  về nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

4.8.  DSCĐ Đỗ Đình Ngọc Duẩn: Tổ trưởng tổ sắc thuốc

– Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn.

– Lãnh đạo và thực hiện sắc thuốc theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được sắc ở bệnh viện.

– Sắc thuốc kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc khi có yêu cầu cấp thiết.

– Đảm bảo giao nhận thuốc đúng, đủ và kịp thời.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công

4.9. DSCĐ Nguyễn Thị Thanh Nhã: Tổ viên tổ sắc thuốc

– Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn.

– Tham gia và thực hiện sắc thuốc theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được sắc ở bệnh viện.

– Sắc thuốc kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc khi có yêu cầu cấp thiết.

– Đảm bảo giao nhận thuốc đúng, đủ và kịp thời.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công

4.10. DSCĐ Dương Thị Bình Hà: Tổ viên tổ sắc thuốc

– Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn.

– Tham gia và thực hiện sắc thuốc theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được sắc ở bệnh viện.

– Sắc thuốc kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc khi có yêu cầu cấp thiết.

– Đảm bảo giao nhận thuốc đúng, đủ và kịp thời.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công

4.11. DSCĐ Nguyễn Thị Xuân Hiền: Làm công tác thống kê, ánh xạ thuốc, vật tư,… trong toàn bệnh viện.

– Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện.

– Đảm nhiệm việc báo cáo số liệu công tác dược hàng quý cho phòng KHTH.

– Đảm nhiệm việc ánh xạ thuốc, hóa chất  và cập nhật thông tin thuốc vào phần mềm quản lý bệnh viện kịp thời.

– Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại các kho thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao.

– Theo dõi, thống kê chính xác số liệu thuốc nhập về kho Dược, số liệu thuốc cấp phát cho nội trú, ngoại trú và cho các nhu cầu đột xuất khác.

–  Báo cáo số liệu thống kê khi nhận được yêu cầu của Giám đốc bệnh viện hoặc Trưởng khoa Dược. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

– Nhập số liệu thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế vào kho chính, chuyển kho, tổng hợp số liệu nhập Hàng tháng.

– Báo cáo tiến độ sử dụng thuốc trong các gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương.

-Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn), vật tư y tế tiêu hao (nếu có) trong bệnh viện định kỳ hàng năm (theo mẫu Phụ lục 3, 4, 5, 6) gửi về Sở Y tế, Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Y Dược cổ truyền đối với các bệnh viện Y học cổ truyền) vào trước ngày 15/10 hàng năm (số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết ngày 30/9 của năm kế tiếp) và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu. 

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

4.12. CN Lê Anh Phương: Quản lý thiết bị y tế

– Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh viện.

– Đảm nhiệm báo cáo số liệu thiết bị y tế cho lãnh đạo Bệnh viện khi cần thiết.

–  Tham gia đấu thầu, cung ứng thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

– Theo dõi xuất, nhập, tồn thiết y tế trong toàn viện.

– Lên kế hoạch và thực hiện kiểm định thiết bị y tế hàng năm.

– Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế.

– Tham gia kiểm tra, kiểm kê việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế tại các khoa lâm sàng hàng quý và cuối năm.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế giao.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế về nhiệm vụ được phân công.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành và của Bệnh viện.

5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Gồm các phòng: Phòng trưởng khoa, phòng hành chính, phòng giao ban khoa.

  • 01 kho thuốc tân dược, thành phẩm đông dược, 01 kho vị thuốc y học cổ truyền, 01 kho vật tư y tế, hoá chất, 01 quày cấp, phát thuốc.
  • 01 hệ thống sắc thuốc.

Trang thiết bị đầy đủ cho công tác bảo quản, cấp phát thuốc, vật tư y tế, hoá chất theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

6. Năng lựcchuyên môn

Thực hiện tốt công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế, hoá chất, thiết bj y tế phục vụ cho công tác điều trị người bệnh tại Bệnh viện. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin thuốc cho các cán bộ y tế trong bệnh viện đảm bảo hoạt động chuyên môn.

Trưởng khoa Dược- VT, TBYT

Võ Hùng Mạnh

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top